Nyheter

Bålforbud fra 15. april – og fem vanlige spørsmål:

Bålforbud fra 15. april – og fem vanlige spørsmål:

I Norge er det generelt forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom datoene 15. april og 15. september.

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Brannforebyggende avdeling hos MHBR presiserer:

– Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Får mange spørsmål hvert år

Hos MHBR mottar vi mange henvendelser og spørsmål knyttet til det generelle bålforbudet. Folk undersøker hva som er lov, eller hvordan forbudet og regelverk skal tolkes. Dette syns vi er en bra ting, og vitner om at de aller fleste tar bålforbudet på alvor. I denne forbindelse tar vi her for oss de fem vanligste spørsmålene:

Er det i det hele tatt lov å lage bål etter 15. april?

Det enkle svaret er nei, når det gjelder skog og utmark. Merk at dette også gjelder grill/engangsgrill. Men gitt forutsetningene du leser innledningsvis i denne artikkelen finnes det noen unntak. Alle er pliktige å følge aktsomhetsprinsippet. Man kan bli bøtelagt eller til og med bli straffet med fengsel hvis det oppstår unødig brann fordi man har opptrådt uaktsomt.

Hvor kan man lage bål etter denne datoen?

Bål i bålpanne på en regntung og fuktig sommerdag er “innafor”.

Det er lov å tenne bål på tilrettelagte bål- eller grillplasser, i bålpanner og egnede steder på egen tomt hvor det er åpenbart at det ikke er fare for spredning av brann. Det skal være god tilgang og umiddelbar nærhet til slokkemidler, for eksempel en utekran med hageslange. Merk at det i perioder kan være totalforbud mot bål og grill også på “lovlige” steder hvis det for eksempel er ekstremt tørt.

Gir brannvesenet tillatelse til bål?

Det enkle svaret er kategorisk nei for skog og utmark. Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. Vi vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann. MHBR sin vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse.

Kan man brenne kvist og rask på egen tomt/eiendom?

Ja, f.eks. tørt løv og gress etter raking i hagen kan brennes, forutsatt at det er egnet plass på tomt/eiendom for dette. OBS! Det kan være lokale forskrifter fra kommune til kommune. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du brenner. Ta hensyn til vindforhold, ha slukkeutstyr tilgjengelig, og sørg for at bålet ikke ligger i umiddelbar nærhet til vegetasjon og bygninger. Det er ALLTID den som lager bålet som har ansvar for å opptre aktsomt og forsvarlig. Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det, og kan slukke det umiddelbart ved behov. Et bedre alternativ for å bli kvitt kvist og rask, er å levere det gratis på lokal gjenvinningsstasjon.

Hvorfor vil brannvesenet ha melding om bål?

Hvis du velger å ta sjansen på å brenne bål i og i nærheten av skog og annen utmark, brenne sankthansbål eller annet, er det fint om du melder fra via dette skjemaet. På den måten kan unødvendige utrykninger unngås og vi får informasjon om tid, sted, og hvem som er ansvarlig for aktiviteten. En unødvendig utrykning kan i ytterste konsekvens føre til at vi i MHBR kan komme for seint inn i andre og alvorligere situasjoner.

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet – Skogbrann

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet – Skogbrann

For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Det er
meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i
skogbrannfaren. Brannsjefene i Innlandet er bekymret for utviklingen, da det allerede har vært
mange skogbrannhendelser den siste uka. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser
relatert til skog og innmark så langt i år.


Brannsjefene i Innlandet minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er

forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark. Utvalget oppfordrer også til å

være forsiktig i hager eller annen innmark.

Foto: DSB/Sivilforsvaret


Tørt flere steder
Den tørre vegetasjonen bidrar til at det skal lite til før det oppstår brann i vegetasjonen.
Brannsjefutvalget advarer mot å bruke åpen ild. Med åpen ild menes alt som involverer åpen
flamme, for eksempel bål, bålpanne, engangsgrill, turbrennere, etc. Dette betyr at det ikke
automatisk er tillatt å bruke tilrettelagte bålplasser selv om disse er tilrettelagt. Selv om man tenner
opp på ubrennbar grunn kan glør fly langt og antenne vegetasjonen rundt.


Din ild – ditt ansvar
Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne.
Den som ønsker å gjøre opp ild må selv vurdere faren, og brannsjefutvalget i Innlandet råder alle til å
gjøre gode vurderinger. Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen
eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre
opp ild, skal du ikke gjøre opp ild. Vær varsom!


Brannvesenet trenger din hjelp
Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange
branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!


Brannsjefutvalget i Innlandet fylke
Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i
innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson:
Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner

Foto: DSB/Sivilforsvaret

Bilder av skogbrann og skogbrannhelikopter som kan brukes av medier og kommuner:
https://www.flickr.com/photos/dsb_norge/albums/72157668521243017/with/43039870461/


Med hilsen
Brannsjefene og 110- Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Rødt farevarsel i Innlandet

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab.

Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune. Det er varslet svært store nedbørsmengder og det er nå behov for å gjøre flere forberedelser enn vi tidligere har vært vant til.

Les mer på: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/ekstremvaret-hans-var-forberedt/

 

Erfaringsutveksling – Frigjøringsmetodikk i TBRT

Brannmester Steffen Magnor på vaktlag C ved beredskapsavdelingen i Elverum har nylig deltatt på ledelse C kurs ved brann- og redningsskolen (BRSK). Under kurset kom Steffen i kontakt med ansatte ved TBRT, som igjen har gitt sin tillatelse til å dele en opplæringsvideo i frigjøringsmetodikk fra TBRT med oss i MHBR. Her er det mye god lærdom og mange tips og triks.

Videoen er passord beskyttet slik at den ikke skal være offentlig tilgjengelig. Dere finner passordet på oppslagstavlen i MHBR IKS Landax.

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Pressemelding fra brannsjefutvalget i Innlandet “Stor skogbrannfare”

Nå kan du ikke tenne bål, engangsgrill, bruke primus, eller annen åpen ild i naturen, dette gjelder i hele Innlandet fylke.

Det er svært tørt, og selv en liten gnist kan gi enorme konsekvenser. Det presiseres at forbudet også gjelder ALLE etablerte bålplasser. Det har enkelte steder kommet noe nedbør, dette har ikke vært tilstrekkelig til å senke brannfaren.

Brannvesenet oppfordrer alle til å ta gode vurderinger

Brannvesenet får mange spørsmål gjeldende grilling i egen hage. I egen hage må du selv vurdere brannfaren.

Foto: DSB/Sivilforsvaret

Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Du er selv ansvarlig for ilden du tenner. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild, også når du er hjemme hos deg selv. Vær varsom!

 

 

Ikke sankthansbål

Slik værforholdene er nå, er det ikke trygt å tenne sankthansbål. Brannvesenet minner om at det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Dette gjelder også sankthansaften.

 

Brannvesenet trenger din hjelp

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

 

Foto: DSB/Sivilforsvaret

 

 

 

 

 

 

Brannsjefutvalget i Innlandet fylke

Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson:
Kontakt brannsjef lokalt ved deres respektive kommuner

Les mer om brannsikkerhet på:

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/skogbrann/

https://www.sikkerhverdag.no/brann/

 

Med hilsen

Brannsjefene og 110- Innlandet

Translate »