Søknad om bålbrenning

Bruk dette skjemaet hvis du skal brenne bål i og i nærheten av skog og annen utmark eller lage Sankthansbål.

Generelt forbud i sommerhalvåret

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark. Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

     
 • (1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • (2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Hvis brannfaren og risikoen er spesielt stor, vil brannsjefen treffe vedtak om totalforbud både i og utenfor tidsrommet. Informasjon om dette vil bli alminnelig kjent via medier og internett for de stedene eller geografiske områder dette gjelder.

 • Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar.
 • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
 • For å unngå unødvendige utrykninger varsles Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.: 611 48 000, før avbrenning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det gis ikke tillatelse til brenning av bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking.
 • Brannvesenet kan til enhver tid tilbakekalle tillatelsen.

Velg fra nedtrekksmeny
Brenning av hageavfall eller lignende på egen tomt (innmark) er ikke søknadspliktig, men det kan være greit å informere Alarmsentral brann Innlandet på telefon 611 48 000 før brenning, slik at en unngår unødvendig utrykning.
Steds-/vegnavn, gatenummer, postnummer
Brenning skal normalt skje i tidsrommet 07.00 til mørkets frembrudd.
Brenningen vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade. | Det skal kun benyttes brennbart materiale som ikke forurenser. | Slokkeutstyr, vannslange/pulverapparat eller lignende er tilgjengelig. | Søker er ansvarlig for brenningen, og eventuelle skader som brenningen måtte forårsake. | Undertegnede er kjent med brann og eksplosjonsvernloven § 5 og forskrift om brannforebygging § 3, som stiller krav til å utvise aktsomhet.