Melding om bål

MHBR IKS gir ikke tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».

Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. Vi vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann. MHBR IKS sin vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse.

Krav til aktsomhet gjelder alltid

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 første ledd omhandler den alminnelige aktsomhetsplikten som sier at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiviteten stoppes.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Hvorfor melde fra om bål?

Hvis du allikevel velger å ta sjansen på å brenne bål i og i nærheten av skog og annen utmark, lage Sankthansbål eller noe annet, er det fint om du bruker denne meldingen. På den måten kan unødvendige utrykninger unngås og vi får informasjon om tid, sted og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.

Ved brenning av hageavfall eller lignende på egen tomt (innmark) behøver du ikke å bruke denne meldingen, men det kan det være greit å informere Alarmsentral brann Innlandet på telefon 611 48 000 samme dag som brenning, slik at en unngår unødvendig utrykning.

Bålforbud - 15. april til 15. september

Forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd omhandler det som på folkemunne omtales som bålforbudet.

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du innhente tillatelse fra kommunen dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark.

OBS! Å gjøre opp ild omfatter også engangsgriller og andre bål-, grill- og utepeisinnretninger.

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

 • (1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • (2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med MHBR IKS.

Hvis brannfaren og risikoen er spesielt stor, vil brannsjefen treffe vedtak om totalforbud utenfor dette tidsrommet. Informasjon om dette vil bli alminnelig kjent via medier og internett for de stedene eller geografiske områder dette gjelder.

 • Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar.
 • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
 • For å unngå unødvendige utrykninger ved større bål, varsles:
  Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.:
  611 48 000 samme dag som brenning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det er ikke tillatt å brenne bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking og etterkontroll.
Velg fra nedtrekks meny
Vær så spesifikk som mulig. Bruk koordinater, steds-/vegnavn, gatenummer, postnummer o.l.
Brenningen vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade. | Det skal kun benyttes brennbart materiale som ikke forurenser. | Slokkeutstyr, vannslange/pulverapparat eller lignende er tilgjengelig. | Søker er ansvarlig for brenningen, og eventuelle skader som brenningen måtte forårsake. | Undertegnede er kjent med brann og eksplosjonsvernloven § 5 og forskrift om brannforebygging § 3, som stiller krav til å utvise aktsomhet.
reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.

Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte bål, men vi vil følge opp meldingen ved behov. 

Translate »