Aktuelt

Livsviktig – sammen for å redde liv

Livsviktig – sammen for å redde liv

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken.

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Satsningen støttes med midler fra Gjensidigestiftelsen og lanseres i forbindelse med FNs eldredag 1. oktober 2018.

Les mer

Informasjon angående feiing og tilsyn av fritidseiendommer

Informasjon angående feiing og tilsyn av fritidseiendommer

Informasjon til eier av fritidsboliger i kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre eierkommuner at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jf. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.

Ny forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 01.01.2016).

 

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp etter en risikovurdering som på bakgrunn av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget med intervall fra 4 til 8 år.
Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

 

Eiers ansvar
Det er viktig at eier/bruker er til stede når vi kommer på tilsynet på fritidsboligen.
Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn , skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

 

Bestilling / avtaler
MHBR vil utføre tjenesten områdevis. Dette vil bli varslet med sms til eieren av fritidseiendommen, hvor du som eier må gi en tilbakemelding.

Hovedprioritert av områder vil være hyttefelt i første omgang. Eiere av fritidseiendommer som ligger på mer spredt områder kan ta kontakt med oss for avtale.

 

Feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger
MHBR viser til hjemmesiden og gebyr regulativ. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om feiing og tilsyn på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn.

 

Med vennlig hilsen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Pressemelding Brannvernuka 2018

Pressemelding Brannvernuka 2018

Halvparten av oss har ikke tatt den viktige brannpraten

54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann , ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka i uke 38.

– Det skremmer at over halvparten av alle nordmenn ikke har tatt den viktige brannpraten med familien. En samtale rundt middagsbordet for å bli enige om møtested ved brann, hvem som skal ta med hvilke barn og så videre, er et enkelt tiltak for å øke tryggheten hjemme, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

1 av 4 hevder de har gjennomført brannøvelse og prøvd ut rømningsveiene hjemme, viser undersøkelsen som TNS Gallup nylig har utført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If.

– Brannøvelse hjemme er noe vi ønsker at alle skal ha. Særlig hos barnefamilier er det viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Anders Øverby i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 22. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Øverby.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. I vårt distrikt er det Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Drevsjø, Trysil, Våler, Åsnes og Elverum brannstasjon lørdag 22. september kl. 11:00 – 14:00.

 

Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettstedet Brannvernuka.

 

Mediekontakter lokalt:
Kai Ove Kveberg, overbrannmester region nord
Mobiltlf: 474 50 370

Anders Øverby, branninspektør
Mobiltlf: 958 40 763

Jo Midtsundstad, stasjonsansvarlig Åsnes brannstasjon
Mobiltlf: 917 94 552

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805

Håvard Kleppe, avdelingsleder for kommunikasjon i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 958 19 692

DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

PRESSEMELDING: Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark» for kommunene i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS

Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark, som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill, oppheves for kommuner i MHBR sitt området.
Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og med 13.august 2018.

Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sine hjemmesider og på MHBR Facebook, samt sendt til de respektive postmottak i kommunene det gjelder.

Generelt bålforbud gjelder fortsatt
Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forvaltning av forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS vil benytte anledningen til å rose innbyggere og virksomheter i regionen for å ha utvist aktsomhet i perioden som har vært. Det er viktig at vi alle fortsetter med å vise like mye aktsomhet fremover for å unngå unødvendige hendelser relatert til faren for skogbrann.

Med hilsen

Trond Joar Kjenstadbakk
Brannsjef
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte

Utvis stor forsiktighet dersom du velger å jakte

Det nærmer seg jakttid og i tradisjonens tro lengter mange jegere etter å sitte foran kaffebålet. På bakgrunn av den ekstremt tørre sommeren anser Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) det som nødvendig, å påminne de som nå skal ut å jakte, at det er lagt ned et forbud om bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark. Bukkejakta starter på fredag og i den forbindelse er det mange som lurer på om det er lov å jakte nå som skogbrannfaren er så høy. MHBR vurderer at det ikke er grunnlag for å nedlegge forbud mot jakt foreløpig, men fraråder all aktivitet som kan starte en skogbrann.

Skogbunn er ekstremt tørr og brannvesenet ber jegere og grunneiere om å utøve stor forsiktighet dersom de velger å jakte. Foreløpig ser det ut til at første helga i bukkejakta vil skje under en del nedbør og lavere temperaturer. Dersom dette slår til reduseres nok skogbrannfaren noe de første dagene, men all erfaring tilsier at risikoen for skogbrann vil raskt være tilbake! Brannvesenet følger løpende med på skogbrannindeksen. Dersom denne viser faretruende høy risiko for skogbrann, vil brannsjefen også vurdere forbud mot jakt. MHBR ber jegere, grunneiere og andre som ferdes i skog og mark om å følge med på MHBR sin Facebook- og hjemmeside for å holde seg oppdatert på hva som gjelder. Det fremheves at jegere og grunneiere i tillegg til dette må selv gjøre vurdering om aktiviteten de utfører er trygg.

Brannvesenets største bekymring, før jakta settes i gang, er at tradisjonen om å tenne bål er så sterk at man allikevel tar sjansen på at det går bra. MHBR gjør oppmerksom på den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann. Aktsomhetsplikten er gjeldende for alle, noe som betyr at den eller de som tenner ild har ansvaret! MHBR opplyser jegere, turfolk og andre som befinner seg i skog og mark om at det IKKE er lov til å tenne bål, eller bruke faste bål- og grillplasser, engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Røyking vil også kunne betegnes som en aktivitet som kan starte en skogbrann.

På bakgrunn av den generelle høye skogbrannfaren og store lokale variasjoner, kan ikke brannvesenet gi tillatelse eller dispensasjon i enkelt tilfeller.

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker alle jegere “skitt jakt” i trygge omgivelser.

 

PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»

PRESSEMELDING: «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark»

Fint vær gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells igjen. En kombinasjon med høye temperaturer, til dels mye vind og lite nedbør i sikte, gjør at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) og Åmot brann- og redningsvesen gjeninnfører totalforbudet mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

 

Bålforbud

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner som MHBR OG ÅMOT har ansvar for – Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal og Åmot. Forbudet iverksettes med umiddelbar virkning og vurderes fortløpende. Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sin hjemmeside og på MHBR Facebook, samt Åmot kommunes hjemmesider.

Viser forøvrig til Skogbrannindeks på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Bilde: Fra tidligere brann – Foto: MHBR

Med hilsen

Magne Kristiansen

Stedfortredende brannsjef

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Åge Straume

Brannsjef

Åmot brann- og redningsvesen

Skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells.

Skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells.

Fin været gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells igjen. Høye temperaturer, strålende sol og til dels sterk vind gjør at skogbrannfaren øker for hver dag i Hedmark. Ingen nedbør av betydning er spådd heller, så det vil si at folk må vise stor aktsomhet. Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

Vi minner samtidig om at det fra 15. april til 15. september er forbudt i hele landet å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Bruk hodet og sunn fornuft med alt som generer ild og ikke bare bål!🔥 Med dette mener vi bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken og primus osv. Det er uansett viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Ha en strålende helg i fin været!

NÅ ER DET EKSTRA STOR SKOGBRANNFARE!

NÅ ER DET EKSTRA STOR SKOGBRANNFARE!

Godværet fortsetter med mye sol og høye temperaturer i Hedmark. Ingen nedbør er spådd og dermed øker skogbrannfaren ytterligere i vårt område, noe Skogbrannindeks på Yr.no viser.

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har fattet vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark og i denne forbindelse mottar brannvesenet mange henvendelser fra personer som lurer på om de kan brenne bål, bruke engangsgrill, primus og stormkjøkken osv. Vi kan ikke gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle! Budskapet er at det er totalforbud mot alt som generer ild!🔥 Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Tommelfingerregelen er: Grille i egen hage eller på verandaen er ok. Tenk dere om både en og to ganger og vis stor aktsomhet.

Skytterlag og skytebaner

Mange skytterlag kontakter oss i forbindelse med skogbrannfaren som er og lurer på om de bør stoppe skyteaktivitet. Det er ikke noe forbud fra vår side på dette, men vi anbefaler at skytterlagene gjør en risikovurdering selv, på bakgrunn av hvordan banene ser ut og hvordan de ligger til i forhold til tørr skog og skogbunn. Mange har stengt sine skytebaner på egne risikovurderinger, noe vi støtter fullt ut! Det er skytterlagene som har ansvaret hvis noe skulle skje.

Et lite hjertesukk fra oss i brannvesenet

Ingenting er hyggeligere enn å grille i dette fine sommerværet, men vi ber innstendig om at folk har forståelse for at vi er i en “ekstrem” situasjon når det gjelder skogbrannfare. Det hører med til sjeldenheten at vedtak om totalforbud blir innført i vårt område, men nå er risikoen særdeles høy! Skog og skogbunn er som krutt!!!

Håper alle innbyggere kan finne gode alternativer for å erstatte grillpølser på en engangsgrill når dere ferdes i skog og mark.