FEIING OG TILSYN

I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er feiing av skorsteiner risikobasert. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted. I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Det er opp til feierne å gjøre en faglig vurdering basert på risiko, noe som kan medføre intervaller fra 1-4 år.

Ønsker du feiing og tilsyn utenom risikobasert intervall kan du bestille det selv.

Elverum kommune: Her er det enklest å bruke selvbetjeningsportalen MinEiendom. Her finner du informasjon om de eiendommene du eier i Elverum og du kan kommunisere direkte med kommunen.

På denne siden finner du informasjon om blant annet kommunale gebyrer, kart, tinglyste heftelser og utfakturerte gebyrer. Du får også informasjon fra Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) og Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen (MHBR). Du finner også en meldingstjeneste om det er noe du ønsker å melde fra til Elverum kommune om.

Du kan logge deg inn via ID-porten med MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides.

Øvrige kommuner: Ring oss på Tlf: +47 62 43 32 30 eller send oss en E-post: post@mhbr.no.

Du kan også bruke dette skjemaet for å komme i kontakt med oss.

Ja.

Fra 01.01.2016 er det innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder.

Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp etter en risikovurdering på bakgrunn av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget med intervall fra 4 til 8 år.

MHBR vil utføre tjenesten områdevis. Dette vil bli varslet med sms til eieren av fritidseiendommen, hvor du som eier må gi en tilbakemelding.

Hovedprioritert av områder vil være hyttefelt i første omgang. Eiere av fritidseiendommer som ligger på mer spredt områder kan ta kontakt med oss for avtale.

For vanlige boliger vil MHBR IKS sende ut årlig feie- og tilsynsgebyr. Alle kommunene i vår region har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted.

Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om feiing og tilsyn på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn.

Vi har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir derfor fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted.

Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om feiing og tilsyn på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn.

Gebyret er basert på antall pipeløp og det er representantskapet i MHBR IKS som vedtar gebyret. Gebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet.

Med virkning fra 01.01.inneværende år fastsettes følgende gebyrregulativ for feiing og tilsyn i MHBR IKS.

Hvis du har en pipe som ikke er i bruk kan du bruke følgende skjema.

Søknad om fritak for feie- og tilsynsgebyr som blir innvilget gjelder i inntil 3 år. Deretter må man søke på nytt hvis det ikke har skjedd endringer. Grunnen til at man ikke automatisk får forlenget et fritak er at det kan være endringer f.eks. ved fyring eller ved at eiendommen blir solgt.

Før feiing må du sikkerstille:

 • At vi har tilgang til å feie skorsteinen. Finn ut om det er feiing fra tak eller fra loft
 • At det er sikker adkomst til taket ved feiing fra tak (Se sprml: Har dere spesielle krav til takstige og adkomst til tak?)
 • At det er sikker adkomst til feieluke ved feiing fra loft
 • At det er tilgang til uttak av sot som gjøres via en sotluke. Sotluka er installert i nedre del av skorsteinen som ofte er i kjelleren. NB! Sotluka kan være innelåst i en bod.

NB! Du må ikke være hjemme når feieren kommer, selv om det er positivt om du kan være tilstede. Hvis du ikke har mulighet å være tilstede, må du varsle feieren (svare på sms) om at du har forberedt besøket.  Alternativt tar du kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer.

På selve dagen:

 • Ikke benytt ildstedet
 • Steng alle spjeld og ventiler. Det er ditt ansvar å forhindre evt. sotsøl gjennom røykrør eller ildsted.
 • Har du åpen peis kan det lønne seg å henge et vått klede foran.
 • Ha dokumentasjon over ildsted/fyringsanlegg tilgjengelig.
 • Fikk du avvik sist vi var på feiing ber vi deg om ha denne dokumentasjonen tilgjengelig.

Før tilsyn må du:

 • Sørge for at sotluke/feieluke er tilgjengelig
 • Sørge for at det er ryddig rundt skorsteinen innendørs slik at den er tilgjengelig for kontroll
 • Ha dokumentasjon på fyringsanlegget tilgjengelig. Fikk du avvik sist vi var på tilsyn ber vi deg om ha denne dokumentasjonen tilgjengelig

NB! Det må være en myndig person tilstede under besøket. Hvis du ikke har mulighet å være tilstede, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer.

Tenk også igjennom brannsikkerheten før besøket:

 • Hvor mange røykvarslere har du, virker de og hvor er de plassert?
 • Hva slags slokkemidler er det i boligen, hvor er de plassert og kan du/dere bruke det?
 • Hvor og hvordan kan du/dere rømme om det skulle begynn å brenne?
 • Er det avtalt møteplass ved en eventuell krisesituasjon?

Det er avhengig av hvilken type skorstein du har og en rekke andre faktorer.

Enklest er om du tar kontakt med oss på telefon: 62 43 32 30

Jo.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er hjemlet i forskrift om brannforebygging og kommunen er pålagt å etablere feie- og tilsynstjeneste.

Selv om det er positivt at du feier selv, så er vi derfor fortsatt pålagt å besøke deg.

Om det er riktig kan godt diskuteres, men slik det er lagt opp til i dag så betaler alle hytteeiere det samme gebyret. Men du skal ikke se bort ifra at dette vil endres i fremtiden.

Ved Tilsyn: Ja

Hvis det gjelder tilsyn så må det være en myndig person hjemme når feieren kommer. Hvis du ikke har mulighet å være tilstede, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer.

Ved Feiing: Nei

Hvis det gjelder feiing så må du ikke være hjemme når feieren kommer, selv om det er positivt om du kan være tilstede. Hvis du ikke har mulighet å være tilstede, må du varsle feieren (svare på sms) om at du har forberedt besøket.  Alternativt tar du kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer.

NB! Ved ny avtale som inngås etter at feierne er ferdig i ditt område, og som medfører ekstra kostnader for feieravdelingen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

Du vil vanligvis få varsel på sms cirka en uke før feieren kommer.

NB! Feiing  på fritidsbolig blir varslet på sms ca 14 dager før feieren kommer.

Ja.

Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare og det er eier som er ansvarlig for å tilrettelegge for dette.

Utøvende feier kan ut i fra en samlet vurdering av risikoforholdene utvise faglig skjønn og nekte  å utføre feiing hvis han eller hun er i tvil om sin egen sikkerhet.

Sikkerhetskravene til arbeid på tak finner du her.

Da kan det være fordi ditt ildsted ikke er rapportert inn til oss. Bruk dette skjemaet.

Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. (Lovdata)

 • Føre tilsyn med røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier ihht. forskrift.
 • Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade (det som er synbart).
 • Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er tilfredsstillende.
 • Gi god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Kontrollere om det er behov for feiing

Ved tilsynet vil det bli skrevet en tilsynsrapport som leveres eier/bruker/representant.

En millimeter sot i kjelen vil øke fyringsutgiftene med 5% fordi sot isolerer. En skorstein med mye sot vil i tillegg slippe ut mer CO2 og trekke dårligere. Feiing ved behov vil derfor være økonomisk, være mindre helseskadelig og mer miljøvennlig.

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Det er feieren sitt faglige skjønn som avgjør om det skal feies utover minstekravet.

I 1998 innførte man behovfeiing med bakgrunn i bedre statistisk materiale i 90 årene. Her oppdaget man at branner i tilknytning til piper og ildsteder oftest skyldes feil montering og eller bruk. Tjenesten endret seg da til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å vri ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn.

Pipebrann oppstår av beksot. Uheldig fyringsmønster og/eller dårlig isolerte skorsteiner kan gi dannelse av beksot. Denne type sot er vanskelig å fjerne med ordinær feiing, og man må derfor foreta fresing av skorsteinen. Det er derfor viktig at feieren får avdekket om det forekommer beksot i skorsteinen, når han eller hun kommer på sin runde.

Beksot er et resultat av ufullstendig forbrenning og kan føre til kraftig pipebrann. Dersom det blir avdekket store mengder beksot i skorsteinen vil boligseksjonen kreve at det blir utført tiltak. Alternativt kan det være aktuelt å ilegge eier et fyringsforbud.

Ved mye beksot i skorsteinen øker sannsynligheten for pipebrann, og Brann- og redningsetaten anbefaler fresing av skorsteinen i slike tilfeller.

Ved fresing brukes et spesiallaget feierredskap som gjør at den harde soten i skorsteinen løsner.  Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er dermed ekstra viktig under en freseprosess.

 

 

 

 

FEIING OG TILSYN
Translate »