BÅL

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

 • (1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • (2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med MHBR IKS.

MHBR IKS gir ikke tillatelse. Vi vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann. MHBR IKS sin vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse.

Svaret er fortsatt: Nei.

MHBR IKS gir ikke tillatelse.

 • Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar.
 • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
 • For å unngå unødvendige utrykninger ved større bål, varsles:
  Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.: 
  611 48 000 samme dag som brenning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det er ikke tillatt å brenne bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking og etterkontroll.

Hvis du allikevel velger å ta sjansen på å brenne bål i og i nærheten av skog og annen utmark, lage Sankthansbål eller noe annet, er det fint om du bruker denne meldingen. På den måten kan unødvendige utrykninger unngås og vi får informasjon om tid, sted og hvem som er ansvarlig for aktiviteten.

En unødvendig utrykning kan i ytterste konsekvens føre til at vi i MHBR kan komme for seint inn i andre og alvorligere situasjoner.

Ved brenning av hageavfall eller lignende på egen tomt (innmark) behøver du ikke å bruke denne meldingen, men det kan det være greit å informere Alarmsentral brann Innlandet på telefon 611 48 000 samme dag som brenning, slik at en unngår unødvendig utrykning.

Krav til aktsomhet gjelder alltid. Den alminnelige aktsomhetsplikten sier at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

 

 

 

BÅL
Translate »