ILDSTED & OLJETANK

Riktig vedfyring gir god utnyttelse av energien i veden og minimalt med utslipp og forurensninger. Ved feil fyring kan virkningsgraden fort bli redusert til det halve og faren for sotbrann øker!

Fyringstips:

 • Husk å fyre med tørr ved. Nyhogget ved anbefales ikke da denne er for fuktig.
 • Fyr med riktig trekk. Sørg for at nok luft slipper inn, både i ildstedet og i huset.
 • I oppstartfasen, sørg for at mye luft slipper til for at det skal ta ordentlig fyr. Det skal høy temperatur til for å få riktig forbrenning. Når det brenner godt, kan trekkluken stenges litt, men sørg for at det brenner godt.
 • Stable veden løst og ikke pakk ved og papir for tett sammen.
 • Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.
 • Bruk tennbriketter og småved til opptenning i stedet for mengder med avispapir.
 • Bruk kun ren ved. Ikke brenn trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester.
 • Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.
 • Tenn opp fra toppen.
 • Unngå sprengfyring
 • Oppbevar aske i en ubrennbar beholder beregnet for formålet. Aske kan være brannfarlig i flere dager.
 • På nye rentbrennende ildsteder, se egen monteringsanvisning/brukerveiledning.
 • Ildsteder av kleberstein krever forsiktig fyring i begynnelsen. Kleberstein inneholder mye fuktighet, og ved rask oppvarming vil steinen sprekke

Hvis en fyrer med for lite luft og/eller rå ved, dannes det beksot i skorsteinen. Denne soten likner asfalt/tjære og er veldig vanskelig å fjerne. Da må det spesialverktøy til som kan ødelegge skorsteinen. Det er dette som kan ta fyr og bli til en sotbrann. Det er fyrbøteren selv som bestemmer hvordan soten i skorsteinen skal være.

 • I henhold til forskrift om brannforebygging § 6, skal eier alltid melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.
 • Skjema for å melde om installasjon av ildsted finner du her: https://mhbr.no/sjekkliste-soknad-installasjon-ildsted/.
 • Hvis du skal installere fastmontert typegodkjent vedovn, peisovn eller peisinnsats koblet til eksisterende skorstein er dette fritatt for søknadsplikt iht. bestemmelser i plan- og bygningsloven, men det er fortsatt meldepliktig til feiervesenet.
 • Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, så som oppføring av bolig, Nyoppføring av skorstein eller fyringsanlegg, skal denne meldingen likevel sendes feiervesenet.

Ja, det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Men husk at det er krav om hvordan jobben skal utføres for å ivareta brannsikkerheten. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Selv om det ikke er krav om kvalifisert kontrollør anbefaler vi sterkt at kvalifisert kontroll blir utført av et godkjent firma. Feiervesenet tar ikke på seg utførelsen av slik kontroll og godkjenning. Dette bl.a. for å unngå å komme i habilitetskonflikt ved senere tilsyn med fyringsanlegget (”tilsyn med seg selv”). Feiervesenet kan imidlertid bistå med veiledning og informasjon

Er det noe du lurer på eller har spørsmål, ta kontakt med byggesak eller miljøavdelingen i din aktuelle kommune.

Oljetanker som ikke er i bruk skal fjernes. Dette gjelder både glassfiber og ståltanker. Det hjelper ikke om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje i en slik “tom” tank. Derfor skal oljetanker som ikke lenger brukes tømmes og renses av et godkjent firma som har både sertifisert utstyr og mannskap. Deretter skal oljetanken fjernes.

Kommunen fører et register over nedgravde oljetanker som er i bruk. Formålet med dette registeret er å redusere forurensningsfaren og omfanget av en eventuell lekkasje. Derfor ber vi om at du melder fra hvis oljetanken din er renset og fjernet. Firmaet som sanerer tanken vil hjelpe deg med dette, men det er ditt ansvar å sørge for at det faktisk blir gjort.

NB! Husk at Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomisk tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning, og til helhetlig energioppgradering av boligen din. På enova.no finner du informasjon om støtteordninger og energitiltak for boligen.

Er det noe du lurer på eller har spørsmål, ta kontakt med byggesak eller miljøavdelingen i din aktuelle kommune.

Hvis oljetanken ligger spesielt vanskelig til – for eksempel under byggverk – kan kommunen gi dispensasjon fra kravet om fjerning, men du må søke kommunen om tillatelse til dette.

Kommunen kan ved søknad om gjenfylling gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller lignende. Mindre tanker aksepteres gjenfylt med spesielt skum.

 

 

 

ILDSTED & OLJETANK
Translate »