Melding om installasjon ildsted

Bruk skjemaet nedenfor for å melde om installasjon av ildsted. Du kan også fylle ut skjema på papir og sende til oss pr. post.

Last ned PDF for å skrive ut på papir

I henhold til forskrift om brannforebygging § 6, skal eier melde fra til feiervesenet når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.

Det er ikke krav om kvalifisert kontrollør (se veiledning i SAK10, § 4-1 bokstav d nr 5). Kvalitet i utførelse er godt ivaretatt etter annet regelverk. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. forskrift om brannforebygging § 6.

Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. Det foreligger derfor mekanismer i dette regelverket som bidrar til å opprettholde sikkerheten ved slike installasjoner.

OBS! Skjemaet støttes best i følgende nettlesere: Chrome eller Firefox.

Velg fra nedtrekks meny

OBS! For å laste opp flere filer må du enten:

Gjøre dette samtidig ved å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil; eller
Laste opp én og én fil ved å benytte de forskjellige “Last opp” feltene.

reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.

Eksempler på ildsteder som er meldepliktig til feiervesenet, men som er fritatt for søknadsplikt iht. bestemmelser i plan- og bygningsloven:

  • fastmontert typegodkjent vedovn, peisovn og peisinnsats
  • typegodkjent pelletskamin/-ovn med innebygget brenselstank
  • ildsted for flytende brensel med innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 l uten pumpe
  • kombinert ildsted for ved og flytende brensel med innebygget tank eller separat dagtank inntil 20 l uten pumpe
  • gassfyrt ildsted tilknyttet inntil to stk. 11 kg propanbeholder med utgangstrykk maks. 30 mbar

Nyoppføring av skorstein er derimot søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal denne meldingen likevel sendes feiervesenet.

Eier plikter å sørge for nødvendig kontroll, ettersyn og vedlikehold av fyringsanlegget. Eier må sørge for at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget avvik som åpenbart kan øke risikoen for brann, må fyringsanlegget ikke benyttes.

UTFYLLING AV SKJEMAET (kommentar til enkelte felt)

Hvis flere skorsteiner, hvilken?Angi hvor på huset skorsteinen er plassert, og ev. hvilken bygning på eiendommen det gjelder. Angis med for eksempel himmelretning eller annen forståelig måte
Hvis flere skorsteinsløp, hvilket?Angi hvilket skorsteinsløp det gjelder, for eksempel himmelretning
Hvor er ildstedet montert?Hvor i huset er ildstedet montert, og ev. hvilken bygning på eiendommen det gjelder. Angis med rom.
Hvilken etasje? Angi etasjen i angjeldende bygning.
Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt. En eventuell kvalifisert kontroll kan utføres av følgende aktører:

  • Foretak som har relevant sentral godkjenning (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak.
  • Foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak.

Feiervesenet tar ikke på seg utførelsen av slik kontroll og godkjenning. Dette bl.a. for å unngå å komme i habilitetskonflikt ved senere tilsyn med fyringsanlegget (”tilsyn med seg selv”). Feiervesenet kan imidlertid bistå med veiledning og informasjon.

Translate »