Informasjon angående feiing og tilsyn av fritidseiendommer

Informasjon til eier av fritidsboliger i kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre eierkommuner at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jf. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.

Ny forskrift om brannforebygging (gjeldene fra 01.01.2016).

 

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp etter en risikovurdering som på bakgrunn av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget med intervall fra 4 til 8 år.
Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

 

Eiers ansvar
Det er viktig at eier/bruker er til stede når vi kommer på tilsynet på fritidsboligen.
Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn , skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

 

Bestilling / avtaler
MHBR vil utføre tjenesten områdevis. Dette vil bli varslet med sms til eieren av fritidseiendommen, hvor du som eier må gi en tilbakemelding.

Hovedprioritert av områder vil være hyttefelt i første omgang. Eiere av fritidseiendommer som ligger på mer spredt områder kan ta kontakt med oss for avtale.

 

Feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger
MHBR viser til hjemmesiden og gebyr regulativ. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om feiing og tilsyn på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn.

 

Med vennlig hilsen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Informasjon angående feiing og tilsyn av fritidseiendommer
Translate »