Melding om arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst fire uker før. 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

Etter Brann- og eksplosjonsvernloven §7 skal den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer, her kan du lese mer om hva som kreves av tiltak og søknader.

 

Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst fire uker i forveien. Dette fordi noen saker kan falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningssikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert, og/eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av arrangementet.

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
  • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av kvalifisert person.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
  • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
  • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.

Dette er krav som brann- og eksplosjonslovgivningen stiller til deg som skal arrangere.

Plass, steds-/vegnavn, gatenummer, postnummer
Ved arrangement innendørs og utendørs skal tegninger over lokalet eller området innsendes sammen med melding. OBS! Ved opplasting av mer enn én (1) fil, kan du risikere å slette tidligere filer på grunn av begrensinger. Hvis du vil laste opp flere filer må du gjøre dette samtidig gjennom å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil.
Dersom arrangementet gjennomføres innendørs må det opplyses om antall personer lokalet er godkjent for.
Dersom grunnlaget for melding om arrangement er økning utover godkjent personantall må antallet opplyses om. Dette legger føringer for hvilke ekstra sikringstiltak som dokumenteres og gjennomføres.
Velg fra nedtrekks meny

Beskrivelse av ekstra sikringstiltak som iverksettes og risikovurdering med handlingsplan.

OBS! Ved opplasting av mer enn én (1) fil, kan du risikere å slette tidligere filer på grunn av begrensinger. Hvis du vil laste opp flere filer må du gjøre dette samtidig gjennom å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil.
Kvittering på innsendt skjema og kopi av utfylt skjema sendes til denne adressen
Denne personen må være tilstede under arrangementet, og vil være den personen brannvesenet vil henvende seg til ved kontroller og/eller eventuelle hendelser.
reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.

NB! Denne meldingen sendes til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentralen).

Det vil i hovedsak ikke være noen saksbehandling på innmeldte arrangementer. Men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon og det kan bli foretatt uanmeldt kontroll. 

Translate »