Søknad om fyrverkeri sertifiserte pyroteknikere

Skal det sendes opp fyrverkeri eller avfyres pyrotekniske effekter på arrangementer, må det søkes om tillatelse til dette. Forbrukere har kun anledning til å avfyre markfyrverkeri kategori II og III.

Informasjon i forbindelse med avfyring av fyrverkeri

  • Ansvarshavende må til enhver tid vurdere om det er forsvarlig å foreta avfyring nær skog eller andre brennbare omgivelser. Det må tas hensyn til skogbrannfare, vindstyrke og vindretning. Dersom det vurderes at avfyringen ikke er forsvarlig må den avlyses.
  • Det må foreligge rutine/avtale om samordning mellom pyrotekniker, bruker og eier av byggverket for avfyring innendørs.
  • Sikkerhetsavstanden til publikum, bygning, brennbare omgivelser o.l. må minimum være det som hvert enkelt produkt er merket med, og det må tas hensyn til vær og vind.
  • Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap under og etter avfyringen.

Brannforebyggende avdeling

05.02.2019

Velg fra nedtrekks meny
Kvittering på innsendt skjema sendes til denne adressen
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Bryllup, jubileum, eller lignende

Beskrivelse av avfyringen:

En kort beskrivelse i søknaden som gir Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS informasjon om hva arrangementet handler om. Hvis avfyringen foregår innendørs og et mindre antall detektorer i brannalarmanlegget kobles ut må de organisatoriske rutinene for bruk av anlegget beskrives.

Det er ikke anledning til å koble ut hele eller store deler av brannalarmanlegget med scenerøyk eller pyrotekniske effekter.

Kart/tegning over avfyringsområdet:

Målsatt kart eller tegning over området eller bygget. Kart eller tegning må vise plassering av de ulike effektene, avstand til publikum, avstand til brennbart materiale, oversikt over rømningsveier, brannvakter, nødvendig slokkemateriell, og pyroteknikers posisjon under avfyringen.

Effektliste:

Hvilken type effekt (navn og klassifisering), antall, varighet, sikkerhetsavstand radialt, stigehøyde og godkjenningsnummer.

Risikovurdering:

Risiko skal beskrives og vurderes gjennom en kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.

Handlings-/tiltaksplan:

Det skal fremlegges en handlings-/tiltaksplan ut fra risikovurderingen med klare prioriteringer, innenfor rammen av satte akseptkriterier.

Tillatelser:

For avfyring utendørs må det foreligge tillatelse fra grunneier.
For avfyring innendørs må det foreligge tillatelse fra bygningseier.
Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri må også sendes og godkjennes av politiet i de kommunene politivedtektene regulerer dette. Lokale politivedtekter for gjeldende kommune finnes på www.lovdata.no. Eventuelt kan kommunen eller gjeldende politidistrikt kontaktes.

Samordning:

Det må foreligge rutine/avtale om samordning mellom pyrotekniker, bruker og eier av byggverket for avfyring innendørs.

Dispensasjon ved manglende sertifisering:

Det må foreligge dispensasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) dersom profesjonelt fyrverkeri skal brukes av usertifisert personell, eller pyroteknikere uten gyldig sertifikat i Norge.

OBS! For å laste opp flere filer må du enten:

  1. Gjøre dette samtidig ved å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil; eller
  2. Laste opp én og én fil ved å benytte de forskjellige “Last opp” feltene.

Søknaden vil ikke bli behandlet før nødvendig dokumentasjon foreligger. 

Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid. Svar på søknaden gis per e-post til den adressen som er oppgitt lenger opp.

reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.
Translate »