Brannforebyggende informasjon & veiledning

Den viktigste oppgaven til brannforebyggende avdeling er å hindre at brann og andre ulykker skjer. Det er mange måter å drive forebyggende arbeid på, men det viktigste for oss er å gi god informasjon og veiledning. Som et ledd i det arbeidet  har vi derfor samlet noen viktige områder nedenfor.

MHBR IKS ønsker å legge til rette for at forholdene i og rundt byggverk er tilpasset for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv og trygg rednings- og slokkeinnsats når en brann oppstår.

MHBR IKS har derfor utarbeidet en veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap hos MHBR IKS”.

Veiledningen gir en oversiktlig bilde av våre lokale forutsetninger og rammebetingelser f.eks. organiseringen av vårt brannvesen, kravspesifikasjoner for utstyr/bilpark og lokale ønsker om rednings- og slokketekniske tilrettelegginger.

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere. Veilederen retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene.

Veilederen Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere retter seg mot private og offentlige virksomheter som eier bygninger.

Eierrollen omfatter borettslag, eierseksjonssameiere, profesjonelle eiere som leier ut eiendommer, profesjonelle eiere som
bruker egne bygg og offentlige eiere (stat, fylker og kommuner).

Veilederen sikkerhet ved store arrangementer er ment å skulle være en håndbok – et verktøy – til nytte for både arrangører og myndigheter.

Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser som er utarbeidet av Norsk brannvernforening.

Vi vil med brosjyren Bedre sikkerhet på campingplassen ønske at alle, både eiere, drivere og brukere av campingplassen skal ha en trygg og sikker opplevelse når de oppholder seg der.

Det kreves at eier, driver og bruker av campingplasser setter seg inn i eksisterende lovverk og veiledninger. Dette er et minstekrav, slik at alle i fellesskap kan heve brannsikkerheten.