Vær OBS på bålforbudet

Meteorologisk institutt varsler skogbrannfare for hele landet. Se hvor stor faren er der du bor her: «Skogbrannfareindeks»

 

Generelt forbud i sommerhalvåret

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark. Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

(1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.

(2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Hvis brannfaren og risikoen er spesielt stor, vil brannsjefen treffe vedtak om totalforbud både i og utenfor tidsrommet. Informasjon om dette vil bli alminnelig kjent via medier og internett for de stedene eller geografiske områder dette gjelder.

Forhåndsregler for bål:

 • Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar
 • Brenning skal normalt skje i tidsrommet 07:00 til mørkets frembrudd
 • For å unngå unødvendige utrykninger varsles Alarmsentral brann Innlandet på tlf.: 611 48000, før avbrenning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det gis ikke tillatelse til brenning av bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking
 • Ved usikkerhet bør man ta kontakt med brannvesenet

Mer informasjon om hva som er lov og ikke lov finner du på nettsiden: «Sikker hverdag»

Med dette skjemaet Søknad om bålbrenning, kan du søke brannvesenet om å brenne innenfor det generelle bålforbudet.

 

Translate »