Søknad om oppbevaring av og handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare)

Skal du selge fyrverkeri i romjula må du ha tillatelse slik Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1Krav om tillatelse – samt unntak stiller krav om, og da må du bruke denne søknaden. 

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt forretningssted. Tillatelsen kan ellers begrenses slik vedkommende myndighet bestemmer.

Tillatelse til handel skal ikke gis hvis virksomheten antas å ville føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet.

Søknaden sendes Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, og må være innsendt innen 1. mai i salgsåret.

Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember.

Velg fra nedtrekks meny

Her må du oppgi kontaktopplysninger til person som har fullmakt til å søke om handel med fyrverkeri på vegne av virksomheten.

Kvittering på innsendt skjema sendes til denne adressen
Kvittering på SMS på at søknad er mottatt saksbehandler

Særskilt utpekt person skal enten være innehaver av virksomheten, eller en annen ansatt i virksomheten. Personen må være minst 18 år, og inneha kompetansebevis.

* må fylles ut hvis dette er aktuelt

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11. Søknad – krav om dokumentasjon

  • Firmaattest fra foretaksregistret
  • Situasjonsplan (kart i målestokk) som viser at sikkerhetsavstander er overholdt
  • Risikovurdering med eventuell tiltaksplan
  • Kompetansebevis for særskilt utpekt person og eventuelt stedfortreder
  • Dokumentasjon av at salgs- og lagersted tilfredsstiller kravene i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (herunder branntekniske tegninger)

OBS! For å laste opp flere filer må du enten:

  1. Gjøre dette samtidig ved å holde nede CTRL eller SHIFT og velge mer enn én fil; eller
  2. Laste opp én og én fil ved å benytte de forskjellige “Last opp” feltene.

Søknaden vil ikke bli behandlet før nødvendig dokumentasjon foreligger. Søknaden vil bli behandlet innen 2 måneder når søknaden er komplett.

Gebyr for saksbehandling og tilsyn må være innbetalt før tillatelsen er gyldig. Tillatelsen vil bli sendt på epost til person som har fullmakt til å søke om handel med fyrverkeri med kopi til kontaktperson for vareleverandør.

Gebyr reguleres i Gebyr regulativ for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, som er vedtatt av våre 11 eierkommuner.

reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.
Translate »