Skogbrannreserven

Bakgrunn/hensikt:

MHBR sitt innsatsområde dekker rundt 1/5 av den produktive skogarealet i landet, og det er derfor behov for fokus på skogbrannbekjempelse. Det er etablert et system med målsetting om skogbranntropper i hver eierkommune på 30 mannskaper (2 x 30 i Rendalen). I tillegg er det anskaffet og utplassert skogbrannhengere, kjøretøy og utstyr basert på risikovurderinger. MHBR IKS inngår også i DSB sin lederstøtteordning til andre brannvesen ved skogbranner, dette grunnet opparbeidet kompetanse inne  fagområdet til beste for fellesskapet, og ikke minst skogeierne i regionen.

 

Hvem deltar:

MHBR har behov for personell utover de ansatte ved de forskjellige kommunevise brannstasjonene for å håndtere større hendelser. Skogbrannreservepersonell vil med lokalkjennskap og tilhørighet kunne bidra i stor grad ved innsatser. MHBR er ansvarlig for ajourhold av lister, men samarbeider med Skog- og landbrukssjefene i de ulike eierkommunene for å finne og  følge opp kandidater til listene. Fylte 18 år, normal arbeidsførhet kombinert med lokalkunnskap og tilhørighet er kravene for deltakelse. Vi setter veldig pris på deltagelsen og regner med at det er til gjensidig nytte for deg som skogeier eller aktiv bruker av naturen.

Vilkår:

Det å stå på listene er basert på frivillighet, og tilkommer ikke godtgjøring for å stå på beredskap.

Når beredskapen utløses, og mannskapene bes møte, utløses godtgjøring. Mannskapene får UMS-varsling pr telefon/sms fra 110- sentralen som utkalling.

Godtgjøring pr i dag:

 • Timeliste etter innsats fremsendes MHBR.Link til timeliste
 • Samme sats som over godtgjøres ifm øvelser etter innkalling
 • Eventuell reiseregning etter statens satser ved anmodet bruk av eget kjøretøy og utstyr
 • Timesats ved bruk av utstyr/redskap det er anmodet om fra overordnet vaktbefal ved den enkelte innsats
 • Folketrygden og vår forsikring dekker eventuelle skader under innsats.
 • MHBR stiller med arbeidstøy i form av kjeledress til mannskaper som deltar i skogbrannreserven.

Status

Det pågår i dag et stykke arbeid i forhold til gjennomgang og oppdatering av bemanningslistene. Samarbeidet og støtten fra Skog- og landbrukssjefene er avgjørende for oss i dette arbeidet.

Årlig aktivitet og kommunikasjon

 • MHBR planlegger å sende et årlig informasjonsskriv til de som står i Skogbrannreserven
 • Vi har etablert en målsetting med å øve minst 3 av kommunene i året.
 • I tillegg vil vi gjennomføre varslingsøvelser før sesongen starter.
 • Vi vil i god tid varsle om kommende øvelser og forventer/ håper at dere prioriter øvelsene. Øvelsen vil bli lagt opp med en teoretisk og praktisk del, hvor dere også vil ha nytte av øvelse momentene i det daglige virket.
 • MHBR planlegger å gjennomføre en årlig frivillig samling på lokal brannstasjon. Kort informasjon/fag, bli kjent med lokale deltidsmannskaper
 • Det planlegges en større skogbrannøvelse i 2015 som vil involvere større deler av reserven.

Spørsmål:

Eventuelle spørsmål rettes til Stein Gunnar Frostrud, overbrannmester MHBR (Mobil 975 02 729, mail: stein.gunnar.frostrud@mhbr.no)

Vi er også takknemlige for innspill dere har å komme med for å bedre beredskapen og trygge skogen.

Translate »