Skogbrannreserven

Bakgrunn/hensikt:

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) sitt innsatsområde dekker rundt 1/5 av den produktive skogarealet i landet, og det er derfor behov for fokus på skogbrannbekjempelse. Det er etablert et system med målsetting om skogbrannreserver i hver eierkommune på cirka 30 mannskaper (60 i Rendalen). I tillegg er det anskaffet og utplassert skogbrannhengere, kjøretøy og utstyr basert på risikovurderinger. MHBR inngår også i DSB sin lederstøtteordning til andre brannvesen ved skogbranner, dette grunnet opparbeidet kompetanse inne  fagområdet til beste for fellesskapet, og ikke minst skogeierne i regionen.

 

Hvem er Skogbrannreserven:

MHBR har behov for personell utover de ansatte ved de forskjellige kommunevise brannstasjonene for å håndtere større hendelser. Skogbrannreservepersonell vil med lokalkjennskap og tilhørighet kunne bidra i stor grad ved innsatser. MHBR er ansvarlig for ajourhold av lister, men samarbeider med Skog- og landbrukssjefene i de ulike eierkommunene for å finne og  følge opp kandidater til listene. Fylte 18 år, normal arbeidsførhet kombinert med lokalkunnskap og tilhørighet er kravene for deltakelse. Vi setter veldig pris på deltagelsen og regner med at det er til gjensidig nytte for deg som skogeier eller aktiv bruker av naturen.

Vilkår:

Det å stå på listene er basert på frivillighet, og tilkommer ikke godtgjøring for å stå på beredskap. Men ved utkalling og oppmøte til øvelser eller reelle hendelser godtgjøres reserven basert på utfylte timelister.

Er du interessert i å delta i skogbrannreserven eller har spørsmål:

Kontakt MHBR via vårt kontaktskjema, eller via e-post til post@mhbr.no eller telefon 62 43 32 30.

Vi er også takknemlige for innspill dere har å komme med for å bedre beredskapen og trygge skogen.

Translate »