Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen forteller hva vi som et minimum garanterer av tjenester. Gjennom disse ønsker vi å skape gjensidig trygghet og tillit mellom innbyggere i våre eierkommuner og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Hva gjør vi ?
Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. Dette skal oppnås ved å drive forebyggende arbeid mot kommunens innbyggere.

Andre oppgaver:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
  • Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Hva kan du forvente?
Bli møtt med høflighet, respekt og faglig dyktighet
til alle tider av døgnet
Få hjelp straks når du møter på beredskapssenteret
Få svar straks du ringer nødtelefon 110
Søknadsskjema og lovverk
 Søknadsskjemaer
 Brann- og eksplosjonsvernloven
 Forskrifter

Saksbehandlingstid
Skriftlige henvendelser skal besvares innen 3 uker dersom
lover og regler ikke setter kortere frister.
Brann- og feiervesenet er pålagt forvaltningsmessige gjøremål slik som behandling av
søknad/ tillatelse av salg og oppbevaring av fyrverkeri, oppbevaring/ omtapping av LPG,
tilsyn i forbindelse med rehabilitering/ montering av skorsteiner, fyringsanlegg/ildsted og
oljetanker
Forvaltningsvedtak kan påklages innen 3 uker regnet fra det tidspunktet underretning om
vedtaket er mottatt.

Vår service
Dersom du ønsker det kan det avtales hjemmebesøk.
Du kan få leie redningsvester og lensepumpe hos oss. Du kan også få etterfylt luft på
dykkerflasker. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med dette.
Du kan leie mannskap og bil i forbindelse med trefelling og vannfylling.
Hva koster det?
Redningsvester: kr. 10,- pr. døgn
kr. 50,- pr. uke
Lensepumpe: kr. 100,- pr. døgn
Påfylling av dykkerflasker: kr. 50,- pr. flaske
Ta kontakt for pris for trefelling/ vannfylling.

Praktiske opplysninger
Telefon 62 43 32 30

Postadresse
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Kirkevegen 75
2413 Elverum

Besøkadresse
Kirkevegen 75
Åpningstid 08.00 – 15:00

E-post:
post@mhbr.no

Translate »