Serviceerklæring

Denne serviceerklæringen forteller hva vi som et minimum garanterer av tjenester. Gjennom disse ønsker vi å skape gjensidig trygghet og tillit mellom innbyggere i våre eierkommuner og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Hva gjør vi ?
Brannvesenets viktigste oppgaver er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. Dette skal oppnås ved å drive forebyggende arbeid mot kommunens innbyggere.

Andre oppgaver:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
  • Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
  • Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner.
  • Være innsatsstyrke ved brann.
  • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse.
  • Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Hva kan du forvente?
 å bli møtt med høflighet, respekt og faglig dyktighet
til alle tider av døgnet
 få hjelp straks når du møter på beredskapssenteret
 skal få svar straks du ringer nødtelefon 110
Søknadsskjema og lovverk
 Søknadsskjemaer
 Brann- og eksplosjonsvernloven
 Forskrifter

Saksbehandlingstid
Skriftlige henvendelser skal besvares innen 3 uker dersom
lover og regler ikke setter kortere frister.
Brann- og feiervesenet er pålagt forvaltningsmessige gjøremål slik som behandling av
søknad/ tillatelse av salg og oppbevaring av fyrverkeri, oppbevaring/ omtapping av LPG,
tilsyn i forbindelse med rehabilitering/ montering av skorsteiner, fyringsanlegg/ildsted og
oljetanker
Forvaltningsvedtak kan påklages innen 3 uker regnet fra det tidspunktet underretning om
vedtaket er mottatt.

Vår service
 Dersom du ønsker det kan det avtales hjemmebesøk.
 Du kan få leie redningsvester og lensepumpe hos oss. Du kan også få etterfylt luft på
dykkerflasker. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg med dette.
 Du kan leie mannskap og bil i forbindelse med trefelling og vannfylling.
Hva koster det?
Redningsvester: kr. 10,- pr. døgn
kr. 50,- pr. uke
Lensepumpe: kr. 100,- pr. døgn
Påfylling av dykkerflasker: kr. 50,- pr. flaske
Ta kontakt for pris for trefelling/ vannfylling.
Praktiske opplysninger
Telefon 62 43 32 30 / 20
Fax 62 41 12 34
Postadresse
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Kirkevegen 75
2409 Elverum
Besøkadresse
Kirkevegen 75
Åpningstid 08.00 – 15:30
Internettadresse:
www.mhbr.no
E-post:
nils-erik.haagenrud@mhbr.no