Nedgravde Oljetanker

Oljetanker

Lekkasje fra oljetanker er et miljøproblem. For å unngå forurensing fører Midt- Hedmark brann og redningsvesen IKS tilsyn med oljetanker på vegne av Elverum kommune. Dette gjelder alt fra nedgravde-, frittstående- og kjellertanker som benyttes til lagring av drivstoff, oljefyring, gass og oljeutskillere.

MHBR har ansvar og myndighet til å ivareta kommunenes forpliktelser etter brann- og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Myndigheten utøves innenfor rammene av selskapsavtalen.

MHBR ved brannsjefen har myndighet til å:

  • Fatte vedtak og iverksette tiltak for å forebygge, hindre og begrense forurensning fra nedgravde oljetanker etter forurensningsforskriften kap. 1.

«Forskrift om nedgravde oljetanker, Elverum kommune, Hedmark» 

«Forskrift om begrensning av forurensning»

Selvbetjening – Fjerning, utskifting eller sanering av oljetank

Skal du fjerne eller skifte ut oljetanken så må dette meldes til brannvesenet med dette skjema.

«Melding om fjerning utskifting av oljetank»

Tanker som ikke lar seg fjerne, enten av bygningsmessige eller andre årsaker kan på spesielle vilkår bli liggende. Eier må søke om dette til brannvesenet.

«Melding om sanering av oljetank»

 

Translate »