Melding om overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss og Alarmsentral Brann Innlandet. Dette kan være skoler, barnehager eller andre bygg. Meldingen må du sende oss minst tre uker i forveien. 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

 

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er eier av byggverket som har det overordnede ansvaret for at virksomheten kjenner til byggverkets forutsetninger og begrensninger for bruk. Dersom byggverket ikke er brannteknisk utstyrt for overnatting, må arrangør informere eier om dette. Det er bygningseier og arrangørs plikt til å sørge for at sikkerheten er ivaretatt og kunne dokumentere for dette.

Ved overnatting i byggverk som ikke er beregnet for dette, skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:

  • Tidspunkt og sted for overnatting
  • Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
  • Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
  • Antall overnattende

Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det monteres røykvarslere som sørger for tilstrekkelig tidlig varsling. Minimum i rømningsveier og i de rom som benyttes til overnatting.

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:

  • Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
  • Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
  • Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
  • Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

Skole/barnehage/kirke etc.
Velg fra nedtrekks meny
Steds-/vegnavn, gatenummer, postnummer
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Hvis dette er ukjent, sett inn verdi 0.
Kvittering på innsendt skjema og kopi av utfylt skjema sendes til denne adressen
Denne personen må være tilstede under overnattingen, og vil være den personen brannvesenet vil henvende seg til ved kontroller og/eller eventuelle hendelser.
reCAPTCHA is required.
Ved å huke av denne boksen forstår vi at skjemaet er reelt, og ikke opprettet av et dataprogram (robot). Dette sikrer oss mot eventuelle dataangrep.

Ved innmelding sendes denne meldingen automatisk både til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS og Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentralen).

Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte overnattinger. Det kan bli foretatt uanmeldt kontroll. 

Translate »