BRANNTIPS.NO

Hjelp oss å forebygge brann!

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Send inn din bekymringsmelding på: branntips.no

Takk for at du bryr deg!

Takk for at du bryr deg!

HVA ER BRANNTIPS.NO?

Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold. Her skal alle landets innbyggere kunne melde fra om bekymringsverdige forhold tilknyttet egen eller andres brannsikkerhet på en enkel måte. Nettportalen vil videreformidle bekymringsmeldinger fra publikum til det aktuelle brannvesenet.

HVORDAN FUNGERER BRANNTIPS.NO?

Innmelderen av en bekymringsmelding går inn på branntips.no på PC, nettbrett eller mobil og;

  • huker av for hvilken kommune bekymringen gjelder
  • registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, relasjon til bekymringen, hva bekymringen dreier seg om, laster opp eventuelle bilder og trykker “send”
  • mottar svarkvittering på at meldingen er sendt, inkludert kontaktinformasjon til det aktuelle brannvesenet

Det aktuelle brannvesenet mottar en e-post til sitt postmottak, og videre oppfølging skjer i tråd med eksisterende praksis.

DIREKTE KONTAKT MED MHBR

Du kan selvfølgelig ta kontakt med oss i MHBR!

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at noen forhold kan føre til brann eller at noen ikke har det bra, ta kontakt for å diskutere saken.

Sentralbord: +47 62 43 32 30 | Brannforebygger, Johan Snartum +47 465 01 949 | Brannforebygger, Lars Kvissel +47 908 84 785

HVA ER EN BEKYMRINGSMELDING? 

Det kan være vanskelig å vite hva man bør melde fra om og ikke. For hva er egentlig en bekymringsmelding? Når brannvesenet snakker om bekymringsfulle forhold, så mener vi forhold som potensielt kan føre til brann.

Klikk på videoen for å se brannforebygger Patrik fortelle deg litt om hva branntips.no er

Her under finner du også  noen eksempler på bekymringsmeldinger:

Bekymret for noen du kjenner?

Det finnes mennesker som av en eller annen årsak ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet og kanskje utgjør en risiko for andre. Vi ønsker å finne og hjelpe disse, så vi unngår at noen blir skadet eller dør i brann.

Rømningsvei

Lagring eller andre hindringer i rømningsvei er dessverre ganske vanlig. Det er ikke tillatt med oppbevaring i rømningsvei som kan være til hinder for sikker rømning.

Brann- og byggtekniske mangler

Dersom brannvarslingsanlegg er koblet fra, eller viser feilmeldinger, vil det ikke kunne varsle beboere ved brann. Byggtekniske mangler, som f.eks. feil i konstruksjon, feil eller manglende branncelleinndeling eller dårlig utført arbeid på bygget som etterlater hull i konstruksjon, er faktorer som kan være avgjørende hvis det oppstår brann. At bygget er i orden er eiers ansvar, enten det er en enebolig eller en større boligsammenslutning.

Brannbilen kommer ikke fram

Noen ganger sliter brannvesenet med å komme fram pga. parkerte biler, store snømengder etc. Det er viktig at den som oppdager slike forhold melder fra om dette.

Oppbevaring av gass

Gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft, og det er regler for hvor mye man kan oppbevare hvor.

Dårlige elektriske anlegg eller koblinger

Gamle elektriske anlegg, eller anlegg og koblinger med feil, er svært vanlig og kan utgjøre stor risiko for brann.

Ombygging eller annet arbeid i bygg

Ved ombygging eller vedlikehold kan brannsikkerheten dessverre bli redusert. Brannvarslingsanlegg og sprinkler blir ofte koblet ut og rømningsveier blir sperret eller blokkert. Bygg skal ikke brukes i slike perioder dersom det ikke er iverksatt tiltak som ivaretar brannsikkerheten.

HVORDAN HÅNDTERES MINE OPPLYSNINGER?

Nettportalen er utviklet med økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen og slik at krav til universell utforming og GDPR er ivaretatt.

Dersom du sender inn en bekymringsmelding, vil den behandles i tråd med kommunens retningslinjer for behandling av innkomne saker. Vi trenger opplysninger om deg for å kunne ta kontakt hvis vi har spørsmål om din bekymringsmelding. Ditt navn eller dine kontaktopplysninger vil ikke deles med noen uten ditt samtykke.

FORANKRING I BRANN-NORGE

For å sikre bred forankring og ivareta at branntips.no blir nyttig for alle, involverer prosjektet en rekke brannvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I dag mottar 101 brannvesen i 274 kommuner bekymringsmeldinger via branntips.no. Det er 217 brannvesen i Norge, og flere og flere deltar i denne nasjonale satsingen.

«Mange av menneskene i risikoutsatte grupper er utenfor kommunens «sfære» og bekymringsmeldinger fra naboer, pårørende, bekjente eller liknende kan være avgjørende. Håndtering av bekymringsmeldinger er et viktig tiltak for å redusere brannrisiko for risikoutsatte grupper, og befolkningen generelt» – Monica Varan, Brannløftet/Gjensidigestiftelsen

HVORFOR TRENGER VI BRANNTIPS.NO?

For å ivareta brannsikkerheten til våre innbyggere er det viktig at vi som brannvesen mottar og behandler alle bekymringsmeldinger på en effektiv og profesjonell måte. I 2018 gjennomførte Oslo brann- og redningsetat en undersøkelse blant flere av landets brannvesen med mål om å kartlegge behovet for branntips.no. Resultatene viste stor grad av ulik praksis for innsamling og håndtering av bekymringsmeldinger.

Selv om noen brannvesen har kommet lengre enn andre, har trolig de fleste et forbedringspotensial. Det er heller ikke tatt høyde for at innmelder av en bekymringsmelding gjerne forholder seg til flere brannvesen avhengig av om personen melder fra om forhold i nærmiljøet, hytteområde eller i forbindelse med besøk i andre kommuner. Det er opp til innmelder selv å forstå hvilket brannvesen bekymringsmeldingen skal sendes til, og deretter forholde seg til praksis for videre oppfølging hos det enkelte brannvesen. Dette er lite brukervennlig og kan i verste fall føre til at folk velger å ikke melde fra, eller at bekymringsmeldinger ikke blir håndtert.

Takk for at du bryr deg!

Translate »