Tilsyn og feiing fritidsbolig

 For information in English

Informasjon angående tilsyn og feiing av fritidseiendommer i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine eierkommuner

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre eierkommuner om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jf. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.

 

Ny forskrift om brannforebygging (trådte i kraft 01.01.16)

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.


Veiledning til forskriften

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

 

Tilsyn og feiing
Tilsyn og feiing blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp etter en risikovurdering som på bakgrunn av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget med intervall fra 4 til 8 år.
Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

 

Eiers ansvar
Før feieren kommer, må eier påse at det er noen til stede når feieren kommer.
Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn , skal eieren sørge for at feieren har tilfredstillende atkomst til hele fyringsanlegget

 

Bestilling / avtaler
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vil utføre tjenesten områdevis. Dette vil bli varslet med sms til eieren av fritidseiendommen, hvor du som eier må gi en tilbakemelding.

 

Feiegebyr for fritidsboliger
For tilsyn og feiing i fritidsboliger vil Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS fastsette et eget gebyr etter selvkostprinsippet. Eiere av fritidsboliger får gebyr etter utsendt varsel om tilsyn og feiing på gjeldene eiendom, uavhengig om det gjennomføres eller ei.

Translate »